Vedtægter for HSK

§ 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Hadsten Sports Klub (HSK). Hadsten Sports Klub (HSK) er stiftet 15. december 2005 og har følgende afdelinger: Basketball, Fodbold, Håndbold. Hadsten Sports Klub er hjemmehørende i Hadsten-området i Favrskov kommune. 


§ 2 Formål Foreningens formål er gennem kvalificerede tilbud at fremme mulighederne for aktivt at kunne dyrke idræt på såvel elite- som breddeniveau i Hadsten. Endvidere er det foreningens formål at skabe fællesskab og trivsel samt at tilbyde uddannelse af ledere til idrætslige, organisatoriske og administrative opgaver.


§ 3 Tilhørsforhold Foreningen er tilsluttet specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund samt DGI og vil dermed være undergivet disse organisationers vedtægter.


§ 4 Organisation og myndighed Foreningen består af en hovedafdeling samt afdelinger, der repræsenterer hver sin aktivitet. Afdelingerne er økonomisk og juridisk uafhængige af hinanden. De enkelte afdelinger indbetaler årligt et kontingent pr. medlem til hovedafdelingen.


§ 5 Medlemsforhold Som medlemmer kan optages alle, der vedkender sig disse vedtægter. Medlemsskab opnås gennem den afdeling, hvis aktivitet, der ønskes deltagelse i.
Ledergruppen i afdelingerne kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan kræve eksklusionen taget op på førstkommende generalforsamling i afdelingen.


§ 6 Ledelse og organisation Hovedforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Repræsentantskab Hovedforeningen ledes af et repræsentantskab, som består af hovedledelsen og 2 repræsentanter fra hver afdelingsledelse samt 1 fra Aktivitet- og udvikling, dog uden stemmeret. Hovedafdelingen indkalder med 3 ugers varsel til møde i repræsentantskabet 3 gange pr. år, eller hvis en afdelingsledelse ønsker det. På repræsentantskabsmøderne drøftes og afgøres de for foreningen fælles tiltag på bla. -Kontingentsatser til hovedforeningen, sponsorsamarbejdet, fællesarrangementer, fælles faciliteter m.v.
Det er repræsentantskabet, der efter indstilling fra hovedledelsen godkender optagelse af nye aktiviteter og afdelinger.
Ved optagelse af en ny aktivitet/afdeling aftales på hvilke betingelser dette skal ske. Der kan eventuelt ydes et mindre lån i forbindelse med det første år.
Æresmedlemmer kan udnævnes af et enigt repræsentantskab.
Hovedledelsen Hovedledelsen består af 3 på hovedgeneralforsamlingen direkte valgte medlemmer: en formand, en kasserer og en sekretær. De opstillede kandidater må ikke være tilknyttet en afdelingsledelse. Hovedledelsens opgave er at repræsentere foreningen udadtil idrætspolitisk, de skal arbejde for at sikre bedst mulige forhold for foreningen, for at få nye aktiviteter til foreningen og for at samarbejdet mellem afdelingerne er bedst muligt. Hovedledelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte arbejdende udvalg efter behov.
Afdelingerne Afdelingerne ledes af en bestyrelse på minimum 3 personer, der vælges på eget Årsmøde. Afdelingsbestyrelsens opgave er at drive deres idrætsaktivitet på bedst mulig vis efter formålsparagraffen og medlemmernes ønske. Bestyrelsen beslutter selv kontingentstørrelsen og forretningsorden


§ 7 Hovedgeneralforsamling Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober måned. Første gang i år 2015. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel, og oplyses via klubbens hjemmeside, samt via mail til medlemmerne. Evt. forslag til generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før og skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Ledelsens beretning 3. Beretning fra udvalg 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand for 2 år i lige år 7. Valg af kasserer for 2 år i ulige år 8. Valg af sekretær for 2 år i ulige år 9. Valg af bestyrelsessuppleant 10. Valg af revisor for 2 år 11. Valg af revisorsuppleant 12. Eventuelt
Valgberettiget er alle stemmeberettigede over 18 år. Valg af ikke tilstedeværende medlem til bestyrelsen kan foretages, når vedkommende har givet skriftligt tilsagn. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 16 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder efter kontingentbetaling og ikke står i kontingentrestance ud over det kvartal, hvori generalforsamlingen holdes. Endvidere har forældre til børn, der
er medlem af en af Hadsten Sports Klubs afdelinger, taleret og én stemme pr. forældrepar uanset børnetal, såfremt ingen af forældrene i forvejen er tale- og stemmeberettiget. Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte, jfr. dog § 13 og 14, fuldmagter accepteres ikke. Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten, dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot et medlem forlanger det. Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 8 Afdelingsårsmøde Afdelingsårsmøde afholdes inden udgangen af september måned og skal indkaldes med 1 måneds varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden, samt via mail til medlemmerne Første gang i år 2015. Det er de samme regler, der gælder som under hovedgeneralforsamlingen i paragraf 7.
Dagsorden skal bestå af mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Ledelsens beretning 3. Beretning fra udvalg 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand for 2 år i lige år 7. Valg af kasserer for 2 år i ulige år 8. Valg af sekretær for 2 år i ulige år 9. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer for 2 år 10. Valg af bestyrelsessuppleant 11. Valg af revisor for 2 år 12. Valg af revisorsuppleant 13. Eventuelt


§ 9. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling / afdelingsårsmøde Ekstraordinær hovedgeneralforsamling /afdelingsårsmøde kan indkaldes af Hovedledelsen/afdelingen eller ved skriftlig begæring herom fra mindst 10 stemmeberettigede medlemmer. Begæring skal stiles skriftligt og begrundet til hovedformanden/afdelingsformanden. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling /afdelingsårsmøde skal afholdes senest 1 måned efter modtaget begæring herom. Ekstraordinær Hovedgeneralforsamling/afdelingsårsmøde med dagsorden skal indkaldes via Hjemmesiden med 14 dages varsel. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling/afdelingsårsmøde er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte, jfr. dog § 13 og 14. Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten, dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot ét medlem forlanger det.


§ 10 Tegningsret
Hovedledelsen repræsenterer foreningen udadtil, fører forhandlinger med autoriteter, byråd m. v. Foreningen tegnes normalt af hovedformanden sammen med kassereren eller sekretæren. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt til foreningens optagelse af lån, kræves dog underskrift af hele repræsentantskabet. Til foretagelse af den daglige foreningsførelse kan der meddeles prokura. Afdelingerne tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.


§ 11 Regnskab og revision Hovedforeningens og afdelingernes regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Regnskaberne skal indeholde resultatopgørelse og status og hovedforeningsregnskabet skal forelægges repræsentantskabet forinden fremlæggelse på hovedgeneralforsamling. Kassereren har ansvaret for, at regnskabet forelægges revisorerne til revision forinden fremlæggelse på hovedgeneralforsamling og årsmødet. Offentlige tilskud søges af hovedledelsen og tilfalder afdelingerne.


§ 12 Hæftelse For foreningens forpligtigelser hæfter foreningen alene ved sin formue.


§ 13 Vedtægtsændringer Forandringer i disse vedtægter kan kun ske på enhver hovedgeneralforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 14 Ophævelse af en afdeling
Bestemmelse om ophævelse/nedlæggelse af en afdeling kan kun ske på et i den anledning ekstraordinært årsmøde. Til dettes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af afdelingens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås dette flertal ikke på et ekstraordinært årsmøde indkaldes til et nyt ekstraordinært årsmøde, hvor beslutning kan træffes med 3/4 stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af ophævelse/nedlæggelse af en afdeling opbevares afdelingens eventuelle formue i hovedforeningen. Hvis den ophævede/nedlagte afdeling ikke inden for en periode på højest 3 år etableres igen tilfalder den eventuelle formue hovedforeningen.


§ 15 Foreningens ophævelse Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær hovedgeneralforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke på en ekstraordinær hovedgeneralforsamling indkaldes til en ny ekstraordinær hovedgeneralforsamling, hvor beslutning kan træffes med 3/4 stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede. I tilfælde af foreningens opløsning opbevares foreningens formue og ejendele af Favrskov Kommune. Hvis der ikke inden for en periode på højst 5 år etableres en ny forening i området med samme formål som Hadsten Sports Klub, tilfalder midlerne Favrskov kommune til uddeling til idrætslige og/eller kulturelle formål i Hadsten-området.

Således vedtaget på generalforsamling den 8.oktober 2015, med ændringer.