Vedtægter for HSK Fodbold

Vedtægter for Hadsten Sports Klub Fodbold (HSK), HSK Fodbold.

 • Paragraf 1:

Foreningens navn er Hadsten Sports Klub Fodbold (HSK Fodbold). Foreningen er stiftet den 27.06.2019. Historik: oprindelig stiftet under navnet ”HG” Hadsten Gymnastikforening i 1921. Sammenlagt med ”VHHK” Vissing Hadsten Håndbold Klub den 15. december 2005 under navnet Hadsten Sports Klub. HSK Fodbold har hjemsted: Skovvangsvej 20, 8370 Hadsten.

 • Paragraf 2:

Stk. 1. Foreningens formål er at drive en fodboldklub, hvor alle med lyst til fodbold tilbydes god og veltilrettelagt træning og kampafvikling, der tilgodeser den enkeltes lyst og behov.

Stk. 2. Foreningens formål er at skabe fællesskab og trivsel samt at tilbyde uddannelse af ledere til idrætslige, organisatoriske og administrative opgaver.

Stk. 3. HSK Fodbold har plads til alle og ønsker at fremme et godt klubliv mellem foreningens medlemmer.

 • Paragraf 3:

Foreningen er tilsluttet specialforbund under Danmark Idræts Forbund samt DGI og vil dermed være undergivet disse organisationers vedtægter.

 • Paragraf 4:

Begæring om optagelse sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse eller til de af bestyrelsens valgte indmeldelsessteder. Ved indmeldelsen betales sædvanlig rate af kontingent. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give moderation, evt. ved kontingentfrihed, for kortere eller længere tid. Ledere og trænere i klubben er automatisk medlemmer.

 • Paragraf 5:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i september eller oktober måned.

 • Paragraf 6:

Et medlem, der er i restance efter reglerne i § 4, kan ikke deltage i klubbens træning, kampe eller arrangementer, der forestås af klubben. Endvidere kan bestyrelsen eller ansvarligt underudvalg suspendere eller ekskludere et medlem, såfremt dette har gjort sig skyldig i grov tilsidesættelse af, hvad der må betragtes som hæderlig eller sømmelig sportslig optræden.

 • Paragraf 7:

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer som er fyldt 16 år og forældre til medlemmer under 16 år. Fremmødte medlemmer eller forældre har én stemme.

 • Paragraf 8:

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 1 måneds varsel og oplyses via klubbens hjemmeside samt via mail til medlemmerne. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

 • Paragraf 9:

Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
 • Paragraf 10:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være skriftlig.

 • Paragraf 11:

HSK Fodbolds ledelse består af en Bestyrelse der har det overordnede ansvar for foreningens økonomi og aktiviteter.

 • Paragraf 12:

Stk. 1. Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer, hvor de 5 medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsessager er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2. Senior- og ungdomsformand har fast sæde i Bestyrelsen. De faste medlemmer i bestyrelsen tilsigter at relevante udvalgsformænd sikres plads i bestyrelsen.

Stk. 3. Formanden vælges på lige år og kassereren på ulige år, derudover vælges op til 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år og op til 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Stk. 5. Bestyrelsesmøder afholdes, når et bestyrelsesmedlem ønsker det og indkaldes af formanden.

 • Paragraf 13:

Regnskabsår er 1. juli - 30. juni.

 • Paragraf 14:

Tegningsret: Klubben tegnes af formanden. Ved større økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Der påhviler ikke klubbens medlemmer personlige hæftelser for de forpligtelser, som påhviler klubben.

 • Paragraf 15:

På de ordinære generalforsamlinger vælges endvidere en revisor, som mindst én gang årligt reviderer regnskabet, så det er klar til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling. Endvidere har revisor ret til, uden forudgående varsel, at foretage eftersyn af klubbens regnskab.

 • Paragraf 16:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret begæring herom. Der indkaldes på sædvanlig måde med 1 måneds varsel som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 • Paragraf 17:

Alle beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpelt flertal, dog kræver beslutning om klubbens opløsning ¾ stemmers majoritet og skal endvidere vedtages på to på hinanden følgende annoncerede generalforsamlinger.

 • Paragraf 18:

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, såfremt vedkommende, gennem en årrække, har gjort en ekstraordinær indsats for HSK Fodbold.

 • Paragraf 19:

Ved klubbens opløsning tilfalder klubbens midler Favrskov Kommune til uddeling til idrætslige og/eller kulturelle formål i Hadsten-området.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 27.06.2019.