Ordinær generalforsamling i Hadsten Kunstgræsbaneforening

10. april 2020 11:36 , af Gert Jensen

Hadsten Kunstgræsbaneforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes § 5, onsdag den 27. maj 2020 kl. 18.30 i HSK Fodbold, Klubhuset, Skovvangsvej 20, Hadsten og/eller online via Microsoft Teams ved brug af dette link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ZjYjhkMjEtYmNmMC00MWE4LTlkMjgtY2E2MzE2NjRhZmFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabd5d90-87c2-44c9-93cd-783e03236e40%22%2c%22Oid%22%3a%22c640b9cd-a72a-4576-9539-a01ef5e6847c%22%7d

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen + suppleant
  6. Valg af revisorer + suppleant
  7. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, være formanden (hansole@steensig.dk) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen